שיעור / תשנ"ה דף מס' 70

 

מסכת פסחים, פרק חמישי (נט:)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

 

איסור אכילה לפני הקטרת אימורים   א.

הסוגיה כאן; ביצה כ: איבעיא להו לדברי האומר... לרבה בר רב הונא צריך; תד"ה מאי (המחצית
השניה); יומא כט. תד"ה אלא, והשתא למאי דאמרינן... לית ליה ההיא גזירה; רמב"ם מעה"ק ט',
יא; מאירי בסוגיין סד"ה ארבעה, ושמא תאמר אף מצורע... או אבדו.

לגבי מעמד הקטרת אימורים בכלל   ב.
ספרי פנחס פיסקא יא, קרבנו... לחם הפנים.   1.
זבחים ז: תד"ה וזבחת; זבחים יג. יכול לא תהא מחשבה... להקטיר אימורין למחר [במקביל,
תו"כ נדבה פרשתא ד', והקריבו זו קבלת... מחייו ובראב"ד; תו"כ צו פרשה ח', ד-ו, יכול אין
מחשבה... ואכילה למזבח, ובראב"ד].
  2.
הקטרת אימורים בשבת וביו"ט   ג.
הסוגיה כאן, רב כהנא רמי... אנפשיה, ובתד"ה ולא, בארבעה.   1.
שבת קיד. ת"ר עולת שבת... למישרא בי"ט, ובריטב"א.   2.
שבת כד: אין מדליקין... ולא עולת חול ביו"ט; תד"ה ולא.   3.
שבת כ. ומאחיזין... זריזין הן; תד"ה למשרי.   4.
ירושלמי שבת ב', א ולא בשמן שריפה... באש ישרף (עדיף עד ...בין ביום ובין בלילה).   5.
[יומא מו. גופא אמר רב הונא... למצותה].   6.