שיעור / תשנ"ה דף מס' 69

 

מסכת פסחים, פרק חמישי (נט.)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

המשך הדיון בעשה דהשלמה והחריגות הימנו הסוגיה על אתר נט.; תוספתא ד', ב ובתוספתא כפשוטה;
תורת כהנים צו ב', י; יומא כט. תד"ה אלא, ונראה דפסולין דקאמר... אבל בעלים נתכפרו; שם (בסוף
הדיבור) ואי אמרינן... וליתני; [משנה למלך ק"פ א', ד;] רמ"ם תמידין ומוספין א', ג-ו; ק"פ א', ד; [סג:
אמר רב פפא הלכך... לא מקיש].
  א.
מצות עשה דאכילת קדשים רמב"ם מעשה הקרבנות י', א-ב; [רמב"ם בכורים א', ב; יבמ' מ. רצה
אוכלה... אחר אכילה;] השגות הרמב"ן בסוף סה"מ, עשה א'.
  ב.
יסוד הדחיה בסוגיה צורך בבעידנא מקור הדין: ביצה ח: אימר דאמרינן... לא מוקים עשה; ב"ב יג.
תד"ה כופין (בראשיתו)... ע"י כפיה לא דחי; כאן תד"ה אתי [וביתר הרחבה בתור"ש ד"ה אתי]; [שבת ד.
תד"ה וכי; גיטין מא: תד"ה כופין].
  ג.
הקדמת חטאת לעולה זבחים צ. חטאת העוף קודמת... הקדימה הכתוב; בסוגיין תד"ה זה [וביתר
הרחבה בתור"ש ד"ה שאני; זבחים ה. תד"ה עולתה; זבחים ז: א"ר שמעון חטאת... אחריו; רמב"ם תמידין
ומוספין ט', ו.
  ד.