שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 68

 

מסכת פסחים, פרק שלישי (מח:)

 

בעניין חמץ נוקשה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מח: המשנה האחרונה ובגמ' עליה [ירושלמי שם] ; מג. "זה הכלל... טעמא דר"א מכל".

 

ב. חולין כג: "בעי ר' זירא... ולא נהפיך" ובתוד"ה אי, ואי.

 

ג. מנחות נב: "בעא מיניה... לר' יהודה" ובתוד"ה אלא ; מנחות נג: "ת"ר אין מחמיצין... נוקשה מיהא
הויא".

 

ד. יג. באלפס בעה"מ "וכתב הרי"ף... בין מכרת" ; ראב"ד שם ; רמב"ן במלחמות "אבל כוף אזנך... כר"י".

 

ה. מב. תוד"ה ואלו ; רבינו דוד (שם) ; ב. תוד"ה אור תוד"ה מאי.