שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 67.2

 

מסכת פסחים, פרק שלישי (מה:)

 

בעניין ראוי לאכילה בחמץ (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מה: "ת"ר הפת... דלא כר' נתן" ; שם "דתניא הפת שעיפשה... לא בטיל" ; תוד"ה כופת.

 

ב. תוספתא פ"ג ה"ב ; ירושלמי פ"ב ה"ו "מלוגמא... נתחמצה".

תוספתא ביצה פ"א ה"ג ("... לכלב") ; מכילתא בא פ"י "כי כל אוכל... לא שמענו".

 

ג. כא: "ומותר בהנאה... לאחר זמנו" ; ותוד"ה חרכו [וברבינו דוד].

 

ד. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ב ובראב"ד ; פ"ד ה"ח - הי"ב ובראב"ד.

 

ה. ריטב"א מה: ד"ה תנו רבנן ; חי' הר"ן ורבינו דוד [ר"ן (על הרי"ף) יג: "ת"ר הפת... בירושלמי"].

 

ו. מג. רש"י ד"ה מאן תנא.

 

[ז. דיון נרחב יש במנחת ברוך סי' לח - מג]