שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 65

 

מסכת פסחים, פרק שלישי (מב.)

 

בעניין תערובת חמץ במשהו (הרב עמיטל)

 

כט: "אמר רב... " ; תוד"ה רבא, רי"ף, מלחמות, ר"ן (על אתר).

רמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ו ה"ט, הי"ב.

עבודה זרה עד. המשנה "אלו... אסורין" והגמ' ; תוד"ה למעוטי, וד"ה א"נ ; רא"ש (סי' ל') רי"ף ור"ן ד"ה
וגרסינן.

שו"ע יו"ד ס"ס קב וברמ"א שם.