שיעור כללי / תשל"? דף מס' 64

 

מסכת פסחים, פרק שלישי (מב.)

 

בעניין תערובת חמץ (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כלאו נפרד מדאורייתא - המשנה מב. והגמ' מג. "מאן תנא... טעמא דר"א מכל". סהמ"צ לרמב"ם ל"ת
קצח; הלכות חמץ ומצה פ"א ה"ו ובמ"מ שם; פ"ד ה"ח ובמ"מ וכ"מ שם, פ"ד הי"ב; רי"ף (יג. באלפס)
"אע"ג דאמר... לרבנן לקי".

ב. מדין תערובת מעין כל האסורים - 1. בלח בלח - הסוגיה כט:- ל. ובתוס' (מקור הדברים בספר הישר לר"ת
סי' תעא במסגרת דיון על בטול אסורים כללית) בעה"מ, השגת הראב"ד ומלחמות; רמב"ם הל' מאכלות
אסורות פט"ו הל' ט-יב מרדכי סי' תקעג (המקור בפזמון "אלקי הרוחות" לר' שמואל מפליש: באו"ז נח:)
ובשו"ע יו"ד סי' קב סע' ד, ובסוף דברי הרמ"א שם, ובגר"א ס"ק כ; ר"ן על הרי"ף או בחידושיו ד"ה א"ר.
[בענין דבר שיל"מ במין בשאינו מינו יעוין גם בראב"ן ח"ב עמ' רפט. ובדברי המגיה שם].

ג. ביבש ביבש - ע"ז עד. המשנה הראשונה והגמ' עליה; רמב"ן שם ד"ה ואלו או ר"ן על הרי"ף ד"ה וגרסינן;
מרדכי על אתר, סי' תקנג [ולגבי בליעת צלי יעויין שם במרדכי סי' תקנב ותקנו].

ד. נתערב בערב פסח - חי' הר"ן ד"ה חמץ; מרדכי סי' תקנד; ש"ך יו"ד סי' קב ס"ק יג.

 

רקע מינימלי כללי בענין ביטול אסורים

א. מין במינו - מנחות כב. "תנן התם... שאינו בטל"; יבמות פב. תד"ה ר' יהודה (וביתר ביאור במנחות כב:
ד"ה ורבי); ע"ז עג: "זה הכלל וכו'". זבחים עט. "אמר רבא... במראה"; חולין צז. "אמר רבא... דליכא
קפילא בששים" [ובתד"ה אמר רבא] [ראב"ן ח"ב עמ' ד"ש "ומה שמסיק... אכתוב"].

ב. מין בשאינו מינו - ע"ז סז. "א"ר יוחנן כל שטעמו... ואין לוקין עליו" ובתד"ה א"ר יוחנן. רמב"ם הל'
מאכלות אסורות פט"ו הל' א-ו; רא"ש חולין פ"ז סי' לא.

ג. יבש ביבש (לפי רוב רובם של הראשונים אין כאן חלוק בין מב"מ למבשא"מ; אך עיין בראב"ן הנ"ל).
רא"ש חולין פ"ז סי' לז (עד "דאף אם נתבשל לא יהיה טעמא"). שו"ע יו"ד סי' קט ס"א, ובגר"א ס"ק ד-ו.

 

[סכום מצוין של יסודות הל' תערובות יש למצוא במנחת-כהן. בעיקר בספר תערובות ח"א פ"א-פ"ד וח"ב
פ"א-פ"ב].