שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 63

 

מסכת פסחים, פרק שלישי (מב.)

 

בעניין תערובת חמץ מדאורייתא (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מב. המשנה ; מג. "מאן תנא... ליתנהו קמ"ל" ; מג: "א"ר אבהו... קשטר ואכיל לית ביה כזית בכדי
אכילת פרס".

 

ב. מב. תוד"ה ואלו ; בעה"מ ד"ה אלו (עד נוקשה בעיניה) ; מהר"ם חלאווה ד"ה אלו ; [רא"ש (סי' א') "...
לפירוש ר"ת" ; מרדכי סי' תקצה] ; ראבי"ה סי' תכ (עמ' 42‎-3) "וכולהו הני... אין איסור להשהותו".

 

ג. רי"ף (יג. באלפס) "ת"ר כל... לרבנן לקי" ; בעה"מ ד"ה וכתב ("... היתר מצטרף לאיסור בחמץ בפסח").

 

ד. סה"מ לרמב"ם, ל"ת קצח. וברמב"ן (שם) ; הל" חמץ ומצה פ"א ה"ו ובראב"ד ובמ"מ ; פ"ד ה"ח ובמ"מ
ובכ"מ (שם).

 

ה. כג: תוד"ה מאי בינייהו.

 

ו. ריטב"א מג. ד"ה גמרא.

 

ז. ירושלמי פ"ג ה"א "מהו שלקה... כל שהוא למכות".