שיעור מתודי / תשמ"א דף מס' 62

 

מסכת פסחים, פרק שני (לז:)

 

בעניין מצת מע"ש, הצד הממוני (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים לז: "אמר רב אסי... תרי זמני", וברש"י ובר"ח, ובמקביל סוכה לה. "גופא... תרי זמני".

 

ב. קידושין נב: "במע"ש... לא קידש" ; נג. "מנה"מ... בהויתן תהיה" ; נד. "אמר רב נחמן... אלא לאו כר"מ".

 

ג. סנהדרין קיב: "תנן התם... דברי הכל פטור" ; יג רמה ד"ה תנן התם.

 

ד. רמב"ם פ"ג הל' מעשר שני הל' ז, כד, כה ; הל' חמץ ומצה פ"ו ה"ח ; הל' לולב פ"ח ה"ב ; הל' ביכורים
פ"ו ה"ד.

 

ה. לח. תוד"ה אתיא לחם ; ירושלמי חלה פ"א ה"ה "תני מצה גזולה... מצות" ; רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו
ה"ז ; רא"ש סי' יח "אמר רב אסי... ידי חובתו".