שיעור מתודי / תשמ"א דף מס' 61

 

מסכת פסחים, פרק שני (לה.)

 

בעניין מי פירות מחמיצין (הרב ליכטנשטיין)

 

א. לה. "אמר רבב"ח אמר ר"ל עיסה... אין מחמיצין".

 

ב. לו. "ת"ר יכול... לושו לי בחלבא".

 

ג. לה: תוד"ה מי ; מנחות נז. "לכתניא... ובשרה" ; שם נג: "ת"ר אין מחמיצין... מיהא הוי" ובתוד"ה אין.

 

ד. רי"ף (י. באלפס) "אמר רבב"ח... דסבירא לן" ;בעל המאור ד"ה מאי ; ראב"ד ורמב"ן במלחמות.

 

ה. רמב"ם פ"ה הל' חמץ ומצה ה"ב, ראב"ד שם ; (רמב"ם פ"י ה"ה).

 

[ו. רא"ש פ"ב סי' יג "... והלכה כחכמים" ; מאירי על אתר ד"ה עיסה, וד"ה לישת].

 

ז. ירושלמי פסחים פ"ב ה"ז (לקראת הסוף) "ר' שמואל... לבער".