שיעור מתודי / תשמ"א דף מס' 60

 

מסכת פסחים, פרק שני (לה.)

 

בעניין מצה של איסור (הרב ליכטנשטיין)

 

א. לה. סוף המשנה, לה: "תנו רבנן יכול... דרב ששת".

 

ב. לה: "יוצא בדמאי... מאכילין" וברש"י ד"ה דמאי "אבל לו בטבל... נקרב" וברש"י ד"ה טבול.

 

ג. תוס' הרשב"א לה: ד"ה אבל [תוס' ר"פ ד"ה אבל] ; רמב"ן ד"ה ונ"ל ; חי' הר"ן ד"ה אבל לא ; [סוכה ט.
תוד"ה ההוא "... מדרבנן"].

 

ד. סוכה כט: "קא פסיק... מן הגזול" ובתוד"ה משום.

 

ה. ירושלמי שבת פי"ג ה"ג המשנה ובגמ' "חברייא בעין... אינן מצות"

 

ו. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו ה"ז ; [ רמב"ם הל' ברכות פ"א הי"ט ].