שיעור מתודי / תשמ"א דף מס' 59

 

מסכת פסחים, פרק שני (לה.)

 

בעניין צירוף חמשת המינים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים לה. "תנא... שיעורין" תוד"ה כוסמין.

 

ב. מנחות ע. רש"י ד"ה כוסמין תוד"ה תנא.

 

ג. ר"ש כלאיים פ"א מ"א ד"ה החיטין

 

ד. ירושלמי חלה פ"א ה"א "תמן תנינן... אינו מצטרף".

 

ה. חלה פ"ד מ"א ומ"ב, ובר"ש (שם) ; רמב"ם הל' ביכורים פ"ז ה"א - ה"ד.

 

ו. תרומות פ"ב מ"ו ; בכורות נג: "תנן התם... מזה על זה" ; רמב"ם הל' תרומות פ"ה ה"ב.

 

[ז. רא"ש הל' חלה סי' א' ; אור זרוע ח"א סי' ריד].