שיעור מתודי / תשמ"א דף מס' 58

 

מסכת פסחים, פרק שני (לה.)

 

בעניין חמשת המינים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים לה. משנה והגמ' "... כלינתא".

 

ב. מנחות ע. המשנה ; שם ע: "מנה"מ... סירחון".

 

ג. חלה פ"א מ"א ומ"ב ובר"ש (שם) ; ירושלמי שם פ"א ה"א "... לידי מצה וחמץ".

 

ד. ספרי פרשת שלח (ס' קי "מלחם הארץ למה נאמר... ושיפון") ; ספר זוטא שלח סי' יט "... והשעורה".

 

ה. פסחים קיד: "מאי שני תבלינים... בפסח".

 

ו. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ה ה"א, ביכורים פ"ו ה"ב.

 

ז. מהר"ם חלאווה לה. ד"ה הני ; [מרדכי סי' תקפח "וקיטנית... ליגום"].