שיעור כללי / תשנ"ו; דף מס' 57.2

 

מסכת פסחים, פרק שני (ל:)

 

בעניין הכשר כלים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ע"ז עה:, המשנה; שם "ת"ר הלוקח... התם איסורא בלע".

 

ב. פסחים ל:, "א"ל רבינא לרב אשי... מידי דחפיו לעולם"; [רי"ף שם, "והני סכיני...
ומרתח לה", ובר"ן שם].

 

ג. רמב"ם פ"ה הלכות חמץ ומצה הל' כג-כו; פ"ח הל' מעשה הקרבנות הל' י"ד, "ולא
בחטאת בלבד... ששובר בה כלי חרס".

 

ד. ראבי"ה, ח"ב סי' תס"ד, "ואמר ליה רבינא... נ"ע נוהג" (עמ' 80‎-83); ד"ה ופליאה
(עמ' 93).

 

ה. "ארחות חיים", הל' חמץ ומצה, סי' צ"ה.

 

ו. שו"ע יו"ד קכא:א-ה; או"ח תנא:ג-ו.

 

 

 

א. השיעור יידון בכמה יסודות, ולא ישאף לסכם שפע הפרטים המעשיים.

 

ב. על מנת שלא להפריע למסגרות הלימוד האחרות, השיעור יועבר באופן שיהיה מובן
אף למי שלא למד המקורות הנ"ל.