שיעור כללי / תשל"? דף מס' 57.1

 

מסכת פסחים, פרק שני (ל:)

 

בעניין הכשר כלים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מקורות יסוד - 1. הסוגיה כאן; רי"ף ור"ן (ח.- ט. באלפס); רא"ש סי' ז.

2. ע"ז עה: המשנה והגמ' עליה "ת"ר הלוקח וכו' עד סוף הפרק. ובתד"ה מכאן ורא"ש סי' לו.

3. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ה הל' מאכלות אסורות פי"ז הל' א-ד, ז.

 

ב. מקורות מרכזיים פרט לרא"ש הנ"ל: תה"א בית ד שער ד, לפחות לב: - לה שבילי הלקט סי' רז; ראבי"ה
ח"ב עמ' 78‎-90 [ולהשוות לח"א עמ' 183‎-5]. מקורות אחרים:

1. אוצה"ג על אתר סי' סג-סז; עד-עה.

2. מחזור ויטרי עמ' 255‎-7 [ובמקבילות בספר מפרדס, האורה וסידור רש"י].

3. יראים ח"א עמ' יא:-יב:.

4. עטור הל' בעור חמץ קכב: - קכד.

5. טוש"ע סי' תנא-תנב.