שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 56

 

מסכת פסחים, פרק שני (ל.)

 

בעניין חמץ האם חוזר וניעור (הרב עמיטל)

 

רמב"ם פ"ד הי"ב במ"מ (שם) ובמ"מ פ"א ה"ה ; הגהות מימוניות פ"א סוף אות ו.

מרדכי פרק כל שעה סי' תקנד ; תמים דעים לראב"ד סי' לו ; ראב"ן (סי' ח').

ראבי"ה פסחים ריש סי' תכ ; שו"ת הר"ן סי' נז ; שו"ת מהרי"ל סי' קפו.

טוש"ע (סי' תמז סע' ד') ובהגר"א ומקו"ח (שם).

אור זרוע ח"ד ע"ז פ"ה סי' רסט, רע.

יו"ד (סי' קב סע' ד') בהג"ה "כל איסור... ", ובחי' רע"א וגליון מהרש"א (שם).

סוגייות להבנת סוגייתנו:

עבודה זרה עג. "כי אתא ר"ד... " ובתוד"ה וכי אתא.

בכורות כב. "הלוקח ציר... " ; נדרים עה. "איבעיא להו... ".

שביעית פ"ז מ"ז ; כלאים פ"ט מ"א ; יו"ד סי' צט ס"ו בהג"ה.