שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 55

 

מסכת פסחים, פרק שני (ל.)

 

בעניין חמץ שנתבטל קודם הפסח (הרב ליכטנשטיין)

 

א. רמב"ם פ"ד הל' חמץ ומצה הי"ב ובמ"מ שם עד "ראוי לנהוג להחמיר".

 

ב. ספר התרומה סי' נה "זו הגהה... שלא נבדק המלח מן החמץ".

 

ג. בכורות כב. "אר"ל... טהרה עוררת טומאה".

 

ד. ראב"ן סי' ח' לפחות עד "הווי כמאן דליתיה" (ועדיף עד "לקיים דברי חכמים ראשונים") ; ראבי"ה ח"ב
סי' תכ עד סוף עמ' 40 ; אור זרוע ח"ד סי' רסט, רע "והיכא שנפל היתר בהיתר... וכן הלכה למעשה" ;
מרדכי פסחים תקנד, תקנה "וכן פסק בס"ה... רב פלטוי גאון".

 

ה. אורחות חיים חו"מ סי' עו עד "וכן כתב הראב"ד בתשובה".

 

ו. שו"ע סי' תמז ס"ד בביאור הגר"א שם.