שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 54

 

מסכת פסחים, פרק שני (כט:)

 

בעניין תערובת חמץ (הרב עמיטל)

 

גמ' דף כט: א"כ חמץ בזמנו... עד דף ל. דבני חילא.

 

שם, תד"ה אמר רבא עד ועוד אומר ר"ת.

 

שם, רי"ף ר"ן ומלחמות.

 

רמב"ם הל' מאכלות אסורים פט"ו ה"ט והי"ב.

 

גמ' דף מג., הרי אלו באזהרה עד סוף העמוד.

 

שם סוף ע"ב אמר ר' אבהו אר"י כל איסורין עד לית ביה כזית בכדי אכילת פרס.

 

ריטב"א מג., ד"ה גמרא מאן תנא, בא"ד ואיכא מאן דסבר.

 

רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ד ה"ח מ"מ וכס"מ שם.

 

שם, הל' יב, מ"מ שם בא"ד ותערובת חמץ.

 

רמב"ם פ"א ה"ו מ"מ שם, ועיין שם בסוף כ"מ ולפי שהארכתי.

 

שם, פ"א ה"ה ובלח"מ שם.

 

שו"ע או"ח סי' תמ"ז סעיף י"א, מ"א ס"ק מד, מב אות קא.

 

ר"ן נדרים דף נב., בא"ד ולי נראין דברי הרב אלפס... עד כשיש עכשיו היתר.

 

תשובות רע"א סי' ס"ה עד בנ"ד- יש לאסור דאיסור נדר לא בטל.