שיעור כללי / תשל"? דף מס' 53.2

 

מסכת פסחים, פרק שני (כח.)

 

בעניין חמץ שעבר עליו הפסח (הרב ליכטנשטיין)

 

א. המשנה כח. והגמ' עליה כח.-כט. עד "והדר ביה רב אחא בר יעקב מההיא" (ולא עד בכלל); רמב"ם הל'
חמץ ומצה פ"א ה"ד.

 

ב. לא: "ת"ר חנות... בהנאה"; חי' הרמב"ן על אתר [ובהשגת רא"ז מלצר שם].

 

ג. תוספתא פ"ב הל' ו-ז; רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ד ה"ו-ה"ז. [תוספתא כפשוטה עמ' 494‎-7].

 

ד. שו"ע או"ח סי' תמח סעיפים א, ג, ד.