שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 53.1

 

מסכת פסחים, פרק שני (כח.)

 

בעניין חמץ שעבר עליו הפסח (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כח. "חמץ של נכרי... וחד לתוך זמנו" ; כט. "אמר רב אחא בר יעקב... משאור דראיה".

 

ב. ל. "א"ר... דבני חילא" ; ירושלמי פ"ב ה"ב "... בדר עמו" ; תוספתא פ"א הי"א.

 

ג. רי"ף (ז. באלפס) "האי דקתני... הלכתא" ובר"ן (שם).

[בעל העיטור קכה. "והא חמץ של א"י... הלכתא כוותיה" ; קכה: "ומסקינן... כמו שפירשנו" ; קכו.
"ומיהו חמץ של א"י... לכל הני"].

רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ד ; [ראבי"ה סי' תסא].

 

ד. לא: "ת"ר חנות... בהנאה" (המקור בתוספתא פ"ב הל' ג - ד).

חי' הרמב"ן (על אתר).

 

ה. טור סו"ס תמז "ולאחר הפסח... לא"א ז"ל" ובב"י (שם).

 

ו. מהר"ם חלאווה כט. ד"ה ר"ש.