שיעור כללי / תשל"? דף מס' 52

 

מסכת פסחים, פרק שני (כח.)

 

בעניין איסור הנאה בפסח (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כח.-כח: עד "אסור בהנאה כל שבעה".

 

ב. כא: "אמר חזקיה... כדרך שפרט לך בנבילה". (אם אפשר עד "לאו דאוריי' היא") כג. "והרי חמץ...
וצריכי"; ירושלמי פ"ב ה"א "ר' אבהו בשם ר"א... וכי מי אסורי לכלב", "רבנן דקיסרין... והדא מסייעא
לר' יוחנן"; רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א הל' ב, ז; סהמ"צ ל"ת קפז.

 

ג. כא: תד"ה כל מקום; ובחי' הר"ן שם ד"ה כל מקום; כח: תד"ה וחד.

 

ד. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ח הט"ו ובמ"מ שם עד "כתקנו". [מל"מ יסודה"ת פ"ה ה"ח, ד"ה בד"א,
והיכא, והנראה, וראיתי, והנה דעת, ודע].