שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 51

 

מסכת פסחים, פרק שני (כו:)

 

בעניין זה וזה גורם באיסורי אכילה (הרב עמיטל)

 

תוד"ה חדש.

עבודה זרה סו: תוד"ה אמר.

עבודה זרה מט. תוד"ה שאם.

הגהות מימוניות פ"א הל' יו"ט אות ג'.

תמורה לא. גמ' "בן אנטיגנוס... " ותוד"ה שינקה.

שו"ע יו"ד סי' ס' סעיף א' ובש"ך שם ס"ק

ט"ז או"ח סי' שיח ס"ק טו.

תמורה לא. "ולד טריפה... ".

חולין נז סוף ע"ב "אמר אמימר... כח דהיתרא עדיף".

בכורות ז. "ת"ש אך את זה... " ושם בהמשך "וא"ר ירמיה... ".

רמב"ם פ"ג הל' מאכלות אסורות ה"א.