שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 50

 

מסכת פסחים, פרק שני (כו.)

 

בעניין היתר דבר שנעשית מצוותו (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים כו. "גופא... וכתיב הערופה".

 

ב. מעילה יא. "ת"ר מועלים בדמים... אחרינא לא" ; יומא נט. "ת"ר מועלין בדמים... ושמו הערופה" ; רש"י
ד"ה הוא ; תוס' ישנים ד"ה אין לך, וביתר הרחבה בריטב"א ד"ה אין לך.

 

ג. תמורה לג: תוד"ה הנשרפין ; רמב"ם פי"ט הל' פסולי המוקדשין הי"ג.

 

ד. מאירי על אתר ד"ה עגלה ; משנה למלך פ"י הל' רוצח ה"ו.

 

ה. מעילה ט. המשנה עד "שתצא לבית הדשן", והגמ' שם "איתמר הנהנה... לא יחזיר".

 

[ו. סוכה מט. "תניא א"ר אלעזר ב"ר צדוק... ומועלין בו"].