שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 49

 

מסכת פסחים, פרק שני (כה:)

 

בעניין פסיק רישא בהנאה (הרב עמיטל)

 

כה: תוד"ה לא אפשר.

שבת כט: גמ' "ריש כנישתא... " עד המשנה.

ר"ן על חולין פרק גיד הנשה לב. בדפי הרי"ף ד"ה בת תיהא.

ר"ן שבת סוף פרק שמונה שרצים ד"ה אבל, וד"ה אין.

ראש השנה כח. גמ' "אר"י בשופר של עולה... ".

שם גמ' "המודר הנאה ממעין... ".

רמב"ם פ"י הל' כלאיים הי"ח ובכ"מ שם ; בבא קמא קיג. גמ' "לא ילבש אדם כלאים.

יבמות ד: גמ' "מכדי כתב ובגד כלאים... ".

נדרים טו: גמ' "האומר לאשה... " ובר"ן שם בסוף העמוד "וא"ת וכי אמר... ".

חי' רשב"א שם ד"ה ואמר רב כהנא בסוף הדיבור "ומיהו אכתי קשיא... ".

ועיין באבני מלואים סי' כח ס"ק ס' בקשר לרשב"א הנ"ל.