שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 48

 

מסכת פסחים, פרק שני

 

בעניין הנאה בעקיפין מאיסורי הנאה (הרב עמיטל)

 

בבא קמא כב: תוד"ה ואבר מן החי.

חולין ח. גמ' "סכין של עבודת כוכבים... ".

רא"ש שם סי' ט'.

רמב"ם פ"ז הל' עכו"ם הי"ט.

ר"ן על הרי"ף פרק לולב הגזול על המשנה הראשונה ד"ה של אשרה בסוף הקטע.

ריטב"א סוכה לא: ד"ה והאמר רבא.

יבמות קג סוף ע"ב "סנדל של עכו"ם...", וברמב"ן ורשב"א שם.

עבודה זרה סג סוף ע"ב "שכרו לשבור... ".

אבני מלואים סי' כח ס"ק ס' עד "וצ"ע".

וע"ע שו"ת עונג יו"ט סי' סא.

רמב"ם פ"ד הל' נזקי ממון הל' א - ב.