שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 47

 

מסכת פסחים, פרק שני (כג.)

 

בעניין חובת שריפה וביעור באיסורי הנאה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים כג. "והרי חמץ... וצריכי".

 

ב. שם כג: "יתיב ההוא מדרבנן... תנהו ענין לאיסור הנאה" ובתוד"ה ואם.

 

ג. ירושלמי פ"ב ה"א "ר' אבהו בשם ר' לעזר... וכי מי אסרו לכלב" ; שם בהמשך "רבנן דקיסרין... באש
תשרף" ; שם בהמשך "מתניתא... והדא מסייעא לר' יוחנן".

 

ד. קדושין נו: המשנה והגמ' שם "בכלאי הכרם... פן תוקד אש" ; שם נז: "בשער נזיר מנלן... יהיה קדוש" ;
ירושלמי עבודה זרה פ"ה הי"ב במשנה ובגמ' שם "שער נזיר... בשלמים".

 

ה. פסחים מו. המשנה השניה ; תוד"ה לא תקרא ; שבת כה. "א"ר בשם... אבל אתה מבעיר" ; רמב"ן
במלחמות סוכה טו. באלפס "ומה שהשיב בעל המאור... ומשום הכי פסול אע"פ שיש בו דין ממון".

 

ו. חי' הר"ן פסחים ו: ד"ה שני דברים "ול"נ... כנ"ל".