שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 45

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (יא:)

 

בעניין טעות עדים בזמן (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים יא: "תנן התם... חמץ לכל מסור" ; ובתוס' על אתר.

 

ב. סנהדרין מ: "רבי יוסי אומר... ברוב עדיות" ; חי' הר"ן מ. ד"ה היו בודקים.

 

ג. רש"י סנהדרין מ. ד"ה באיזה יום ומהרש"ל ומהרש"א.

 

ד. רמב"ם פ"ב הל' עדות הל' ד' - ה'.

 

ה. שו"ע חו"מ סי' ל' סע' ג', ט"ז, באור הגר"א ס"ק יט, ונתה"מ ס"ק ה'.