שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 44

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (יא:)

 

בעניין חמץ בשעה חמישית ושישית (הרב ליכטנשטיין)

 

א. המשנה יא: וגמ' עליה עד "שלוש שעות חסר משהו".

ב: "תנן ר"מ אומר... סעודה לכל היא".

 

ב. כא. "כל שעה... לבהמה חיה ועופות".

 

ג. רמב"ם פ"א מהל' חמץ ומצה ה"ט - ה"י וחי' הגרי"ז שם (יסודי!).

 

ד. כא: "מותר בהנאה... לאחר זמנו" ; ריטב"א שם "וקודם זמנו... מותר בהנאה" ; רבינו דוד ד"ה האי
דקאמרי ; מהר"ם חלאווה ד"ה אמר.

 

ה. ז. "ונבטליה... אין חוששין לקידושין".

 

[ו. שו"ע או"ח תנב ס"א, וט"ז ס"ק א'].