שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 43

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (י.)

 

בעניין שני שבילין בספק טומאה ברה"ר (הרב עמיטל)

 

בעל המאור והשגות הראב"ד בענין שני שבילין ;

נידה ב. תוד"ה והלל

חולין ט: "אמר ליה רבא מאי שנא... " ותוד"ה התם ; עבודה זרה לז: "אר"נ ס"ט ברה"ר... " ותוד"ה הא.

שבועות יט. "ת"ר שני שבילין... " תוד"ה הלך

כתובות כז. "ומאי שנא משני שבילין... " ; תוד"ה והלך, תוד"ה ואם ; שטמ"ק שם ד"ה הכא באמצע
הדיבור "זוהי שיטת רש"י... ".

טהרות פ"ה מ"ג ומ"ה בר"ש וברא"ש שם ; תרומות פ"ח מ"ח בר"ש וברא"ש שם.

פסחים טו. תוד"ה חבית.

רמב"ם פי"ט הל' אבות הטומאה הל' א' - ב'.

שב שמעתתא שמעתתא ז' פרק ב'.