שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 42

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט:)

 

בעניין קבוע (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כתובות טו. "גופא... והוי ליה כנעני קבוע".

 

ב. זבחים ע: "כל הזבחים... ימותו כולן" ; שם עג. "רב אשי אמר... משום קבוע" ; תוד"ה ונכבשינהו ;
שטמ"ק סי' א'.

 

ג. פסחים ט: תוד"ה היינו, "ואם תאמר... " ; תוס' ר"ש (בסוף הדיבור) "ומיהו קשיא וכו'".

 

ד. חולין צה. "אמר רב בשר... בנמצא ביד עכו"ם" ; תוד"ה ספיקו, הכא נמי (עד בשעה שיפרוש) ; ר"ן (לג.
באלפס) ד"ה ובנמצא

 

[ה. תורת הבית לרשב"א בית ד' שער ב' (כט:) " שנינו בברייתא... היינו סיפא" ובבדק הבית שם].