דף מקורות / תשל"? דף מס' 41

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.-י.)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. אין ספק מוציא מידי ודאי -

1. טיב וסוג הספק - חולין י. "איתמר... מידי ודאי", ובתד"ה טבל; תוס' ר"פ ד"ה וקאתי. (הסוגיה
ביבמות שהוא מזכיר היא בדף לח.)

2. האם מדובר בדאוריי' או בדרבנן - רש"י סד"ה ואיבעית; תד"ה כדי (הראשון); [ע"ז מא: "איתמר...
מידי ודאי". נדה טו: "אמר רב שמואל... מידי ודאי"] ויש להשוות למקוואות פ"ב מ"א ומ"ב, לגבי ספיקא
דרבנן נגד חזקת אסור. [וביתר הרחבה בעירובין לה.- לו. המשנה והגמ' "או נשרף... ספק משחשיכה
נדמעו"; ויעוין בזה ב"שער המלך" פ"י מהל' מקוואות הל' ו'. כללים א' ו-ז].

3. ספק הקרוב לודאי לגבי ספקות-טומאה ברה"ר וברה"י - תד"ה ואת"ל, וד"ה ספק (ט:): חולין ב: תד"ה
דליתיה; רמב"ן שם ד"ה ואם שחט.

 

ב. תליית שתי קופות ודין שני שבילין - טהרות פ"ב מ"ג-מ"ו; תרומות פ"ז מ"ה ובר"ש שם ד"ה הריני;
[תוספתא תרומות פ"ו ה"ג-ט"ו] תה"א בית ד שער ב (כב.-כג:) "אסור שנפל למקום אחד... וכמו
שכתבנו"; [מהר"ם חלאווה ד"ה שני] [תוספתא מקוואות פ"ב ה"ב; יו"ד סי' קיא סעיפים א-ו].

 

ג. דינו של ר' אושעיא ויסוד ראיית פני הבית - ב"מ פז:- פח: "אמר רבי ינאי... בהדיא כתיב ביה"; רש"י פח:
ד"ה אבל; רמב"ן שם ד"ה ועוד וד"ה ה"ר שמואל. מהר"ם חלאווה על אתר או חי' הר"ן בב"מ שם; רמב"ם
הל' מעשר פ"ג הל' א-ד; [שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסא (המחצית הראשונה)] [חי' ר' חיים הלוי הל'
מעשר פ"ב הל' א] מנחות סז: תד"ה.