שיעור כללי / תשל"? דף מס' 40

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין הנאה של כילוי בטבל ובתרומה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. בתרומה - 1. תרומות פי"א מ"ט, מי' ובר"ש שם; ספר הישר לר"ת סי' נג; תוס' יבמות סו: ד"ה לא [גיטין
נה. במשנה - "ועל הקטנה בתרומה..." ובגמ' שם על זה, ובתד"ה ועל].

2. אסור לטמא תרומה - המשנה בפסחים יד. ובדף יג. תד"ה ושורפין; רמב"ם הל' תרומות פי"ב ה"א
ובמל"מ שם; והשווה הל' פסולי המוקדשין פי"ח הי"ב (עד "אינו לוקה"), הל' תרומות פי"א ה"א.

 

ב. בטבל - 1. תוס' על אתר ט. תד"ה כדי; שבת כו. תד"ה אין; רשב"א שם ד"ה אין (עד "באכילה ממש")
רמב"ם הל' מעשר פ"ו ה"ב.

2. אסור לטמא טבל - נדה ו: "תנן התם... לגרום טומאה לחלה"; ירושלמי חלה פ"ג ה"ב "ר' יוסי בשם
ר' הילא בדין... רשאי אתה לטמאותו". רמב"ן ע"ז נו. ד"ה אין.