שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 39

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין ראיית פני הבית (הרב עמיטל)

 

גמ' ט. "דא"ר אושעיא מערים אדם... " ; רש"י.

מהר"ם חלאווה ד"ה דא"ר אושעיא ; רבינו דוד החל מהקטע ד"ה והאמת.

גמ' בבא מציעא פח: ;"מתיב מר זוטרא... ".

מנחות סז: תוד"ה כדי עד "ועוד קשה" ובשטמ"ק (שם).

רמב"ן בבא מציעא פח: ד"ה ועוד ור"ן ד"ה אבל.

רמב"ן עבודה זרה מא: ד"ה ומכניס.

שטמ"ק ברכות לא. ד"ה רבא.

רמב"ם הל' מעשר פ"ג ה"א וה"ו.