שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 38

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין ספקות טומאה בעניין בא כהן והציץ (הרב ליכטנשטיין)

 

א. רקע כללי בענין ספק טומאה ברה"ר ורה"י:

1) טהרות פ"ה משניות א' - ב' ; פ"ו משניות ב' - ז' ; תוספתא טהרות פ"ו ה"י.

2) סוטה כח. "ת"ר שלוש פעמים... בין רה"ר ספקו טהור" ; שם תוד"ה מכאן.

3) רמב"ם פט"ז הל' אבות הטומאות ה"א - ה"ב ובראב"ד שם ; פט"ו הל' ח' - ט ; פ"כ ה"ח - ה"ט
ובראב"ד שם.

 

ב. רקע כללי בענין פותח טפח:

1) אהלות פ"ג מ"ז ; פ"ז מ"א "נפש אטומה... ר' יהודה מטהר" ; [פי"ג מ"א].

2) רמב"ם פי"ב הל' טומאת מת ה"א ; פי"ד ה"א.

 

ג. 1) פסחים ט: תוד"ה ספק ; מהר"ם חלאווה "ואב"א... ברה"י" ; תוס' ר"פ ד"ה מפני ; תוס' הרשב"א ד"ה
והא "וא"ת דקאי... אינו אוהל" ; רבינו דוד "והא הכא... למעלה" ובהערה 3.

2) יבמות יא. "אמר רב... כתיב בה" ובתוד"ה מאי (רצוי גם תוד"ה צרת).

3) רמב"ם פי"א מהל' גירושין הל' יד ; חי' ר' חיים הלוי הל' יבום וחליצה פ"ו הי"ט.

4) חולין ב: תוד"ה דליתיה ; רמב"ן שם ד"ה ואם (ובבבא בתרא נה: ברמב"ן).