שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 37

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין קברי עכו"ם (הרב עמיטל)

 

גמ' מדורות עכו"ם, רש"י ד"ה מי, ובע"ב רש"י ד"ה שחולדה, ותוד"ה ספק.

יבמות סא. "קברי עכו"ם ... " תוד"ה ממגע.

רמב"ם הל' טומאת מת פי"א ה"ז ובמל"מ.

אהלות פי"ח מ"ז ומ"ח ובתוספתא שם "כיצד בודקין...", מובא בר"ש.

חולין קכה. גמ' "א"ר אבין... בהמשכה" (ע"ב).

נזיר נג: "דתנא וכל אשר יגע... ".

ברכות יט: "מדלגין היינו... ", וברש"י ובתוס' ד"ה רוב.

רמב"ם הל' טומאת מת פ"א הי"ב והי"ג ; פ"ז ה"ד וה"ה ; פ"ט ה"ד.

רמב"ם הל' אבל פ"ג ה"ד.