שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 36

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין מדורות עכו"ם (הרב עמיטל)

 

רש"י, תוס' וריטב"א על אתר (סוגיא ט.)

אהלות פי"ח משניות ז - ח, ובר"ש שם משנה ח'.

יבמות סא. "קברי עכו"ם... ".

ברכות יט: "אראב"צ מדלגים היינו... " ; שם תוד"ה רוב.

נזיר נג: למטה "או בקבר זה קבר סתום... ".

שם תוד"ה דאמר (והשווה לתוס' ורש"י בסוגין ט: ד"ה ספק גיררוהו, "אומר ר"י...".

רמב"ם פ"א הל' טומאת מת הי"ב - הי"ג ; שם פ"ז הל' ד' - ה' ובהשגות ; שם פ"ט ה"ד.

חולין קכב. "אף אנן נמי תנינא... דכולם לנגיעה היא".