שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 35

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין ספק במדורות עכו"ם ובמקבילות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים ט. "... וההיא שעתא" ; תוד"ה ואם ; מהר"ם חלאווה ד"ה אמר ליה.

 

ב. אהלות פי"ח מ"ז - מ"ט "מדורות... וטיהרוהו" ; רמב"ם פי"א מהל' טומאת מת ה"ז, ובמשנה למלך.

 

ג. תוספתא אהלות פי"ח ה"ג [ הובאה ופורשה בר"ש אהלות (שם) ] ; רמב"ם פי"א מהל' טומאת מת ה"ב
וה"ח.

 

ד. רמב"ם שם פ"י הי"א ; אהלות פי"ז מ"ג "החורש את שאינו שלו... כותית" ; רמב"ם פ"י הל' טומאת מת
ה"ה - ה"ו.

 

ה. טהרות פ"ד מ"ה ; נדה לא: המשנה, שם לג: "רב פפא... ערום".

 

[ו. רמב"ם פ"ט מהל' איסורי ביאה הל' א' - ב' ובכ"מ ד"ה אין].

 

[ז. דמאי פ"ה מ"ו ; רמב"ם פי"ד מהל' מעשר ה"א].