שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 34

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין ספיקא דרבנן נגד חזקה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ט. עד "מן המעשר", ובתד"ה כדי (עד "אלא לבהמה").

ב. עירובין ל"ה. המשנה; ל"ה: "וסבר ר"מ... דאורייתא נינהו"; ל"ו. "קשיא דר' יוסי...
שלא נמדד" (עדיף עד "נדמעו"), וברבינו חננאל שם.

ג. ברכות כ"א. "אמר רב יהודה ספק... אינו חוזר ומתפלל".

ד. פסחים ד. "בעו מיניה ... בדרבנן", ובמהר"ם חלאווה ד"ה ולענין פסק הלכה "ומ"מ
אע"ג... דבדיקת חמץ".

[ה. שבת ל"ד. המשנה; בגמרא "ואמר רבא אמרו לו שנים... לקולא", ובתד"ה שניהם]

ו. רמב"ם פ"י מהל' מקוואות הל' ו' ובראב"ד שם.

ז. ש"ך יורה דעה סימן ק"י, דיני ספק ספקא, ס"ק ב'; פרי חדש סימן ק"י ס"ק ט"ו; שער
המלך פ"י הל' מקוואות כלל א' (דיון מקיף).