שיעור כללי / תשל"? דף מס' 33

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין ספיקות בבדיקה ובבטול (הרב ליכטנשטיין)

 

א. הסוגיה ט.-י. עד "...ספק מגע טומאה טמא"; תד"ה אין, ואם תמצא לומר, כדי (הראשון) ולא, בי"ג, היינו
(עד "אי לאו"), היינו שתי קופות, בבת, ספק על, ספק ביאה.

 

ב. בעה"מ עד "אפ' ביטול לא צריך", ראב"ד עליו עד "שלא על דרכו זה" [ויעויין ליתר דיוק בכתוב שם על
אתר] [בעל העטור הל' בעור חמץ (קיט.) "ואלו הלכות פסוקות... ברה"ר מדמינן לה"] מהר"ם חלאווה
(מסכם ומסביר את הרז"ה והראב"ד, אך גם סולל דרך לעצמו בעיקר בד"ה צבור אחד) בעיקר ד"ה אמר
ליה, שני, צבור, ספק (נ.ב. בסוף הקטע נפלה טעות דפוס וצ"ל "צריך בדיקה"); חי' הר"ן ד"ה תשעה,
ולפיכך. ואיכא; רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ב הל' ז-יא ובראב"ד שם, ובמל"מ על הל' י'-י"א.