שיעור כללי / תשל"? דף מס' 31

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ז.)

 

בעניין ברכות וגדרי עובר לעשייתן (הרב עמיטל)

 

תד"ה בעידנא.

חי' הריטב"א "כתב הרי"ט הטעם שאמרו חז"ל לברך עובר לעשיתן..."

רמב"ם הל' ברכות פי"א הל' ה-ז.

הגהות אשרי ברכות פ"א סי' יד ד"ה בדלא מטא.

או"ז הל' ק"ש סי' כה.

תשובות הרשב"א סי' סט.

מאירי ברכות יא: ד"ה הרי.

שו"ע יו"ד סי' יט ס"א, ובש"ך שם ס"ק ג.

מ"א סי' תרלט ס"ק יג

ט"ז או"ח סי' ח ס"ק ז.

שטמ"ק ברכות יד ד"ה רב קרא.

ט"ז או"ח סי' כה בשם אחיו הר"י הלוי.

מרדכי סוכה פ"ג סי' תשסא בשם הראבי"ה.

וע"ע בארוכה בשאגת-אריה סי' כו.