דף מקורות / תשל"? דף מס' 30.2

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ז.)

 

בעניין עובר לעשייתן (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עיקר דין עובר לעשייתן ירושלמי ברכות פ"ט ה"ג "מצוות דאימת... בבעילה"; ראבי"ה תרצ"א (הובא
בקצור בהגמ"י הל' לולב פ"ז אות ה) וסי' תרצג (עד תרפ"ב). או"ז הל' ק"ש סי' כה.

 

ב. בלולב - סוכה לט. תד"ה עובר; רמב"ם הל' לולב פ"ז ה"ו; הל' ברכות פי"א הט"ו. [בעל העטור הל'
לולב צב: - צג. "ועל הברכה... בקידושין ומילה"] שו"ע או"ח תרנא ס"ה ובבאור הגר"א שם.

 

ג. קודם עשייתן אך לא תיכף לפני העשייה - מנחות לה: "תפלין מאימתי מברך... שעת קשירה", רש"י
פסחים קיט: ד"ה אין [שם קיד: "פשיטא... בלא ברכה", ובתד"ה מתקיף (עד "על סדר ברכות"); או"ז הל'
ק"ש סי' א "ורבינו תם זצ"ל... היא גופא תמיהא"].

 

ד. בטבילה ונט"י - תוס' על אתר; רמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ז, ופ"ו ה"ב; או"ז הל' נט"י סי' עט [שו"ת בית
הלוי ח"ד סי' יד].

 

ה. להכניסו - תוס' על אתר; שבת קלז: תד"ה אבי; רמב"ם הל' מילה פ"ג ה"א; ובכ"מ שם; [תשובות
הרמב"ם הוצאת בלוי סי' שלא (בתחילה) ושלב].

 

ו. בקידושין - רמב"ם וראב"ד הל' אישות פ"ג הכ"ג; רמב"ן על אתר ד"ה והא וד"ה והוי; רא"ש כתובות פ"א
סי' יב.