שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 30.1

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ז.)

 

בעניין עובר לעשייתן (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ז. "אמר רב יהודה... על הטבילה" ; מנחות לה: "תפילין מאימת... קשירה" ; ירושלמי ברכות פ"ט ה"ג
"מצות אימת... בבעילה".

 

ב. ירושלמי ברכות פ"ו ה"א "ומנין שכל המצוות... טעונות ברכה" ; רמב"ם ברכות פ"א ה"ג.

 

ג. רמב"ם פי"א מהל' ברכות הל' ג - ז ; אישות פ"ג הכ"ג.

ראבי"ה (סי' תרצא) ; אור זרוע (ח"א סי' כה) "למדנו מכאן... שוב אינו נראה" (עדיף עד סוף הסימן).

 

ד. ז. תוד"ה בלבער ; [תוס' הרשב"א בלבער ותוס' ר"פ ד"ה וברכה].

רמב"ם מילה פ"ג ה"א [ובכ"מ] שו"ת הרמב"ם (הוצ' בלויי) סי' שלב ; השגת הראב"ד אישות פ"ג הכ"ג.

 

ה. ז: תוד"ה בעידנא, לצאת ובמקביל בתוס' הרשב"א [סוכה לט. תוד"ה עובר].

רמב"ם פ"ז מהל' לולב ה"ו.

 

ו. קיט: רש"י ד"ה אין מפטירין ; [אור זרוע ח"א סי' א', "הרי לך בהדיא... גופא תמיה"].