שיעור כללי / תשמ"א דף מס' 29

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ז.)

 

בעניין גדר ברכת המצוות (הרב עמיטל)

 

ברכות טו. "מ"ט... מילתא" ; תוס' רא"ש (שם).

מנחות מב. "א"ר יוסף קסבר רב חסדא... ובציצית".

ירושלמי ברכות פ"ט ה"ג "העושה סוכה".

רמב"ם ברכות פי"א ה"ח ; ריטב"א בסוגיין בא"ד וכ' הרי"ט ז"ל וטעם זה.

אור זרוע ח"א ברכת המוציא סי' קמ ; סוכה מו. תוד"ה הרואה.

ר"ן (על הרי"ף) ראש השנה פ"ד על המשנה שופר של ראש השנה, ד"ה ומ"מ.

ב"י או"ח סי' מז ד"ה וזו נוסחה ; או"ח סי' ח' סע' ו' ובט"ז ס"ק ז.

מ"א סי' תרלט ס"ק יז השגתו על הב"ח.