דף מקורות / תשל"? דף מס' 28

 

מסכת פסחים, פרק ראשון (ז.)

 

בעניין נוסח ברכות המצוה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. רמב"ם הל' ברכות פי"א הל' י-טו ובראב"ד.

 

ב. ספר הישר לר"ת סי' שמ; תוס' ר"פ כאן; רא"ש סי' י.

 

ג. חי' הרמב"ן על אתר; ר"ן בחי' או על הרי"ף; מאירי בבית הבחירה. (בהגהות המהדיר צוינו הרבה
מקורות אחרים בראשונים) או בתשובות רבינו המאירי בענין השמיני.