דף מקורות / תשל"? דף מס' 27

מסכת פסחים, פרק ראשון (ז.)

בעניין מקדש באיסוה"נ דרבנן (הרב ליכטנשטיין)

א. רש"י, ר"ח, תוס', רמב"ן במלחמות ותוס' ר"פ.

ב. קידושין נו: המשנה ובתד"ה המקדש: שם נח. "אשכחינהו... וחכמים אוסרים". ובתד"ה אלמא; רמב"ן ורא"ש על אתר; חולין ד: תד"ה מותר
"וא"ת מאי פריך וכו'" (בסוף דבריהם) [ב"ק עב. "השוחט ונמצאת טריפה וכו'" עד המשנה ובתד"ה דאי].

ג. רמב"ם הל' אישות פ"ה ה"א; שו"ע אה"ע סי' כח סעיף כא; וב"בית-שמואל" ס"ק נב, ובאבני מלואים ס"ק נד.