שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 26

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו:)

בעניין חצי שיעור בחמץ לעניין בל תאכל ובל יראה (הרב עמיטל)

רמב"ם פ"א מהל' חו"מ ה"ז ובמ"מ ובכ"מ שם, ובמל"מ עד "...הרב".

להלן דף מה. משנה וגמ' עד תיקו, שם תוד"ה כאן שלא במקום.

שם מהר"ם חלאווה ד"ה אר"י אמר שמואל.

שם רא"ש פ"ג סי' ב' ובקרבן נתנאל שם אות ק'.

רמב"ם פ"ב הל' טו' ו-טז' ובמ"מ ובכ"מ שם.

שו"ע או"ח סי' תמב' סעיף ז'-ח' ומג"א ס"ק י', שם שע"ת סי' יב'.

רמב"ם פ"ד ה"ח ובמ"מ ובכ"מ.

תשובות הרדב"ז ח"ה סי' א' תקט"ז (קמג').

יומא דף עד. גמ' "גופא חצי שיעור".

שבועות דף כג: גמ' הא גופא קשיא עד סוף העמוד.

שם תוד"ה "דמוקי" בא"ד "וא"ת לימא...".

ר"ן על הרי"ף (שבועות ט. בדפי הרי"ף) בא"ד "ולעניין פסק הלכה..." .

רמב"ם הל' שבועות פ"ה ה"ז וברדב"ז שם.

רמב"ם הל' קורבן פסח פ"א ה"ה.

רמב"ם הל' חו"מ פ"א הל' א'-ב' .

תשובות אבני מילואים ס' יד' ד"ה "והנה נראה" וד"ה "ובזה יתישב".

שו"ת אחיעזר חלק י' ס' כא' אות ג' ד"ה "ומה שפלפל" וד"ה "ולפי זה" .