שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 25

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו:)

בעניין חצי שיעור באיסור אכילת חמץ ובל יראה (הרב ליכטנשטיין)

רמב"ם פ"א מהל' חמץ ומצה, הל' ז', ובכסף משנה שם.

יומא עד. גמ' "גופא חצי שיעור" וכו' ; תוד"ה כיוון.

שבועות יט: משנה "שבועה שלא אוכל ואכל כ"ש" וכו'.

שם כא: "איבעיא להו ר"ע... סתם נמי חייב".

שם חי' הר"ן דף כד (מובא במשנה למלך פ"ד הל' שבועות ה"א).

ר"ן על הרי"ף (ט. באלפס) הקטע לפני המשנה "ולענין פסק... ".

רמב"ם פ"ד הל' שבועות הל' א.

שבועות כז סוף ע"ב "אמר רבא נשבע על כיכר... ".

רמב"ם פ"ג הל' מאכלות אסורות הל' ו'.

מהר"ם חלאווה להלן מה. ד"ה "אמר רב יהודה אמר שמואל".

רבינו דוד דף ו: ד"ה "אי נימא משום פירורים".

רמב"ם פ"ד הל' חמץ ומצה ה"ח, ומגיד משנה שם.

בכורות כג. "תני ר' חייא... מטמא במשא".

סה"מ להרמב"ם מצוות לא תעשה קצט ובהשגות הרמב"ן שם.

תשובות בסוף אבני מילואים סימן יד ד"ה והנה נראה, וד"ה ובזה.

שאגת אריה סוף סימן פא לענין חצי שיעור.

מנחת חינוך מצוה יט בד"ה "וכבר ידעת מה שפלפלו אחרונים... "