שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 24

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו:)

בעניין ביטול חמץ בשעה שישית (הרב ליכטנשטיין)

א. ו: "הבודק צריך שיבטל...שמע מינה", וברש"י ותד"ה משש; רא"ש סי' ט' [מקור תשובות רש"י ב"ספר הפרדס" סוף סי' קכ"ב או במחזור ויטרי עמ'
254]; ראבי"ה סי' תל"א (עמ' 63): "ובתשובת ...שפיר דמי"; ספר המנהיג במהד' רפאל, עמ' ת"מ, "ואמרי' התם ...ולא מבטל לה".

ב. יא: המשנה; כ"א: "עבר זמנו...לקדושין"; ירושלמי פ"א ה"ד "ר"מ אומר... וחציו למצה"; שם "הא ר"מ אומר... מתחלפת בשביעית".

ג. רי"ף (ג. בדפי האלפס); בעל המאור שם "והא דאמר... וכל שכן בשעה ששית"; ראב"ד שם; רמב"ן במלחמות עד "לשעה ששית לרבי יהודה", שם
"ועוד שאמרו שם בירושלמי... משום גזרה".

ד. רמב"ם פ"א הל' חמץ ומצה הל' ט'; שם פ"ג הל' ז-ח; חידושי הגרי"ז הלוי על הרמב"ם פ"א הל' חמץ ומצה הל' ט; ריטב"א כ"א: "וקודם זמנו...הרי"ט
ז"ל".

ה. בבא קמא מ"ט: "ת"ר החופר ...תחלה לניזקין"; ב. המשנה וברשב"א ד"ה שדרכן (נ.ב מה שהביא בשם רש"י לא נמצא ברש"י לפנינו).