שיעור כללי / תשל"? דף מס' 23

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו.-:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. "ת"ר נכרי שנכנס וכו'" - שו"ת הרשב"א ח"א סי' קעז.

ב. יחד לו בית - רש"י, תוס', תוס' ר"פ, רמב"ן; גיטין לז: תד"ה שאני (בראש העמ') "ועכו"ם שהלווה... דפסחים".

ג. שכירות קניא - ע"ז טו. "ובכל מקום... ש"מ שכירות לא קניא". תד"ה והשתא; שטמ"ק על ב"מ נו: ד"ה וליומיה [חו"מ סי' שיג ובש"ך שם
ס"ק א].

ד. אסור "ולא תביא תועבה אל ביתך" - המשנה בע"ז כא.; רמב"ן בסוף הפרק שם ד"ה הא, עד "דמכות". (הגמ' שהרמב"ן מזכיר נמצאת
במכות כב., וכן בפסחים מח.) רמב"ם סהמ"צ ל"ת כד-כה, ובהל' עכו"ם פ"ז ה"ב, וסי' ה"ד; ספר החנוך מצוה תכח. (המקורות הנ"ל עוסקים רק
בשאלה אחת: האם האסור הוא הנאה, הכנסה או שניהם, ויש למצאו סיכום דברי הראשונים בנידון זה בדברי רי"פ פעראל, סהמ"צ לרס"ג, מנין
הלאוין (כרך ב') סי' ה-ו. ועיין גם ב"בית הלוי" ח"א סי' מז סעיף ג-ה עד "וזה ברור לדעתי". נקודות יסוד אחרות ביחס לגדרי האסור, נידונות בע"ז
כא. בתד"ה אף, אשר מקורם באו"ז שם. סי' קלז ובהשגות הרמב"ן לסה"מ ל"ת קצ"ד "אבל ביאור הדבר... במצוה בה". אך אין הן נוגעות
לסוגייתינו).

ה. המוצא חמץ בביתו ביו"ט - רש"י, רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ג ה"ח ובכ"מ (כתובות ז. תד"ה מתוך. "ומוצא חמץ... למימר מתוך") מהר"ם
חלאווה. (מקורות אלה, בעיקר בנוגע להיתר טלטול. המקורות בנוגע לשריפה נמצאים לעיל)

ו. שואלין ודורשין - ר"ן על הרי"ף, ירושלמי פ"א ה"א "שואלין... הלכות הפסח". מגן אברהם סי' תכט ס"ק א.

ז. הבודק צריך שיבטל - רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ג ה"ז; ראבי"ה סי' חלא עמ' 62‎-3 "ואחר שגמר... שפיר דמי"; רא"ש סי' ט; שו"ע או"ח סי'
תלב ס"ב; ט"ז סי' תלו ס"ק ב, ובמ"א שם ס"ק א.