שיעור כללי / תשל"? דף מס' 22

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו.)

בעניין המפרש והיוצא בשיירה וחמץ שנפלה עליו מפולת (הרב עמיטל)

גמ' עד סוף העמ'.

ר"ן (ב: באלפס) וחי' הר"ן והריטב"א על אתר.

מהרש"ל והמהרש"א על רש"י ד"ה אפ' מר"ה.

להלן לא: "חמץ שנפלה עליו מפולת...".

ר"ן על הרי"ף (ט: באלפס) שם ותוס' ר"פ ד"ה וצריך

רמב"ם חמץ ומצה פ"ג ה"א פ"ד הי"ד ובהשגות.

או"ז סי' רנו די' הפיוט אלקי הרוחות, בקטע "חמץ שנפלה עליו מפולת..."

ב"מ מב. רש"י ד"ה הרי הוא כמבוער.

רמב"ן עה"ת שמות יב: סוף פ' י"ט.

רמב"ן בחי' ד"ה ונראה לי שזה דין תורה.