דף מקורות / תשל"? דף מס' 21.3

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו.)

בעניין בהמת ועיסת ארנונא (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה כאן, וידויק לגבי הגדרת ארנונא ברש"י, ר"ח, מהר"ם חלאווה [וביתר ביאור בשו"ת הרשב"א ח"א סי' שמ או סי' תקכו]. ולגבי
הגירסה - תוס' ד"ה בהמת; ספר הישר לר"ת סי' שלח [ומשם באו"ז ח"א סי' רלה, ובתוס' ר"פ על אתר ד"ה בהמה].

ב. תוספתא חלה פ"א ה"ג, וב"תוספתא כפשוטה" עמ' 794; חלה פ"ג מ"ה ובירושלמי ה"ד; תוספתא בכורות (בכמה שסי"ם נדפס עם מסכת
חולין) פ"ב ה"ב.

ג. דין יד עכו"ם באמצע לגבי בכורות - בכורות ב. המשנה והגמ' עליה ב: "ר' יהודה אומר.. מן הבכורה". ושם ג. "וחכ"א... אפ' אזנו"; [ב"מ
ע. המשנה והגמ' עליה עד "פטור מן הבכורה". ובתד"ה ואי; רמב"ם בכורות פ"ד הל' א-ד; ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' שמ].

ד. שותפות עכו"ם בחלה - חלה פ"ג מ"ה בסיפא, חולין קלה. "אלא צאנך... וצאנך למה לי למעוטי שותפות עכו"ם"; [ספר התרומה הל' חלה
סי' פג, עד "היינו החלק עכו"ם"] רמב"ם הל' בכורים פ"ו ה"ט. [פסקי חלה לרשב"א שער ב סעיף א, עד צ"ה מכל מקום].

ה. אופי החיוב מחמת קלא - שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקכה.